Чехия. Информация о стране и о людях.
Виза в Чехию. Что необходимо сделать для ее получения.
Посольства и консульские отделы в России, Белоруси и Украине.
Общая информация о компании.
Местонахождение компании, банковские реквизиты и способы перечисления
В Чехии это нужно знать!
Как работает сайт и что нужно делать.
Отели.
Отели на воде (Botel).
Пансионы.
Апартаменты.
Студенческие общежития
Комнаты гостинничного типа в квартирах.
Хостелы.
Недвижимость в Чехии.
Косметика из Чехии.
Пиво, пиво, пиво. Где, какое и не только.
Чехия моими глазами. Путевые заметки. Интересные факты.
Полезные ссылки по Чехии и на все, что связано с Чехией.
Web камеры в Праге.
Отзывы и помощь от туристов.
Рестораны, пивные, винные, кафе, чайные, кофейные.
Частые вопросы туристов и ответы на них.
ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ
Фотографии предлагаемых автомобилей.
Стоимость аренды автомобилей.
Договор об аренде транспортного средства ( договор на русском языке)
Smlouva o nájmu dopravního prostředku (договор на чешском языке)
МАРШРУТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Наши кнопки и текстовые ссылки
Каталог ссылок
Новости
Персонал
Гостевая
Контактная информация
КиберГород.Ru - каталог РуНета. Рейтинг. Статистика.
Rambler's Top100

         

                              Smlouva o nájmu dopravního prostředku

                           Uzavřená ve smyslu ustanovení  630 a násl. Obchodního zákoníku

Uzavřená mezi smluvními stranami:

1. Pronajímatel: ..............................................                              

                                                            

2. Nájemce: ..................................................

                                                                     takto:

                                                              Předmět nájmu

                                                                                                                                                                                                  

Pronajímatel  přenechává touto smlouvou nájemci k dočasnému užívání osobní automobil:

 

1.Značka a typ:......................., barva:................ , rok výroby:................,

 VIN.............................,  palivo:.................................. .

2.Předané doklady: osvědčění o technickém průkazu, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mezinárodní  automobilová pojišťovací karta, karty asistenčních služeb: Škoda assistance, Kooperativa assistance

3.Výbava: autorádio.............................., klíč s imobiliserem, rezervní pneu, lékarnička, gumové koberce.

                                                            I   Doba nájmu

Pronajímatel předá vozidlo uvedené v čl. I nájemci s potřebnými doklady  od.......... do........

1.Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli dohodnuté nájemné, které je tvořeno pevnou denní částkou ...........Kč bez ohledu na počet ujetých kilometrů .  Cena za pronájem tak byla sjednána ve výši  ............ Kč. Ceny jsou uvedeny  bez DPH..  Nájemce se zavazuje zaplatit sjednanou částku převodem v den podpisu smlouvy.

V případě prodlení s úhradou nájemného je nájemce povinen zaplatit pronajimateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2.Nájemce zaplatí pronajímateli  vratnou zálohu ve výši  5000,- Kč splatnou ke dni podpisu této smlouvy.  Zálohu lze zúčtovat ve prospěch pronajímatele na umoření dalších možných nákladů.

3.Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl dopravní prostředek užívat pro jeho nezpůsobilost nebo potřebu jeho opravy, ledaže nemožnost užívat dopravní prostředek způsobil nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožnil k dopravnímu prostředku přístup.

                                                           IV. Povinnosti pronajimatele

Pronajimatel je povinen předat  vozidlo v dobrém technickém stavu splňující podmínky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích.

                                                            V. Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje:

 1.Využívat vozidlo k účelům k nimž je určeno, neúměrně jej nezatěžovat a provozovat  jej pouze na pozemních komunikacích.

 2.Neposkytovat pronajaté vozidlo jiným osobám. Vozidlo může nájemce poskytnout další osobě jen na základě souhlasu pronajimatele a zanesení osoby do smlouvy o nájmu jako další řidič.

 3.Při každém parkování vozidlo řádně uzamykat a aktivovat veškerá zabezpečovací zařízení jimiž je vozidlo vybaveno, včetně vyjmutí panelu autorádia. V případě předání klíčů od vozidla cizí osobě, či zanechání klíěů ve voze uhradit veškeré vzniklé škody.

 4.Nepoužívat vozidlo jako taxi, neodtahovat jiná vozidla, nepřetěžovat vozidlo nad přípustnou mez. V opačném případě uhradit veškeré vzniklé škody.

 5.Používat výhradně druh pohonných hmot podle typu vozidla, který je uveden ve smlouvě o nájmu. Při použití jiných pohonných hmot uhradit pronajímateli plnou výši vzniklé škody.

 6.Hradit veškeré provozní náklady spojené s provozem vozidla v době pronájmu vozidla, zejména doplňování PHM, roztoku do ostřikovačů a dalších, jakož i odstranění a opravu drobných škod vzniklých v průběhu pronájmu, včetně veškerého poškození pneumatik, které nejsou prokazatelně výrobní vadou na vozidle.

 7.V případě havárie, poškození, závady, opotřebení vozidla nebo nutnosti opravy či servisní kontroly vozidla, vozidlo okamžitě odstavit a informovat pronajímatele. V opačném případě  uhradit veškeré škody vzniklé v  důsledku  pokračování v jízdě.

 8.Uhradit pokuty za přestupky způsobené provozem vozidla v době nájmu.

 9. Při použití vozidla pro jízdu do zahraničí oznámit pronajímateli toto předem.

10.Každou nehodu, havárii, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, ihned ohlásit pronajimateli a policii. Od policie si vyžádat protokol s uvedením č.j. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.

11.Veškeré opravy na vozidle musí být  provedeny u autorizovaného servisu.  Nájemce je povinen předložit při každé opravě servisní knížku kterou obdrží od pronajímatele.

12.Nájemce je povinen si předem vyžádat u pronajímatele veškeré zákonné poplatky ( vylepení nové a odstranění staré dálniční známky, zákonné pojištění, či zelená karta při výjezdu do zahraničí). V opačném případě hradí případně vzniklé škody  nájemce.

13.Nájemce hradí ze svých prostředků spotřebu pohonných hmot, spotřebu destilované vody a nemrznoucí směsi do ostřikovačů. Doplnění lékarničky, byla-li po dobu nájmu použita.

VI. Náhrada škody

Nájemce se zavazuje:

1.Uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu pokud nedodrží sjednané podmínky pronájmu.

2.V případě, že nájemce způsobil havárii či jiné poškození vozidla vlastní vinou, zaplatí pronajímateli  spoluúčast .

3.Při dopravní nehodě způsobené vinou nájemce, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, že nelze uplatnit nárok na náhradu škody z jiného pojištění zaplatit spoluúčast 5%, minimálně však

5000,- Kč

4.Při krádeži pronajatého vozidla, zaplatit pronajimateli spoluúčast  5% z pořizovací ceny vozidla . V případě, že nájemce nepředloží klíče od zcizeného vozidla hradí celou pořizovací cenu vozidla. Při neoprávněném užívání cizí věci, získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, nebo při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním uhradit pronajímateli pořizovací cenu vozidla a ušlý zisk.

5.Hradit veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.

6. Při pojistných událostech při kterých došlo k poškození dalších osob, které mají nároky ze zákonného pojištění je nájemce povinen do dvou dnů tuto událost ohlásit.

7.V případě ztráty klíče od zabezpečovacího zařízení ( imobilizér, zámek řadící páky) uhradit montáž nového zařízení.

                                                        VII. Vrácení vozidla

1.Nájemce se zavazuje vrátit vozidlo čisté s plnou palivovou nádrží v termínu sjednaném ve smlouvě. Za  silné znečištění vozidla si pronajimatel účtuje: znečištění interiéru(mimo sedadel) 150,- Kč, znečištění karoserie 200,- Kč, znečištění sedadel 250,-Kč propálení sedadel až 6000,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH.

2.Nájemce se zavazuje pri dlouhodobém pronájmu(nad 60 dní), dodržet jednoměsíční výpovědní lhůtu, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi pronajimateli.  Při krátkodobém pronájmu je doba je doba nájmu pro nájemce závazná. Při nedodržení doby nájmu je sazba za pronájem zpětně přeúčtována dle skutečné doby pronájmu podle platného ceníku pronájmu pronajimatele.

3.Nájemce bere na vědomí, že pro případ neplacení nájemného, nebo při nevrácení vozidla ve sjednaném termínu, nebo při porušení smluvních podmínek, je pronajímatel  oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat nebo použít za účelem vyhledání a odebrání vozidla soukromé agentury oprávněné k těmto činnostem s tím, že náklady s tím spojené jdou k tíži nájemci. Nájemce současně bere na vědomí, že nevrácení vozidla ve sjednaném termínu může mít za následek prověření, zda se nejedná o jednání, které je upraveno v  zákoně o přestupcích, resp. v trestním zákoně. 

                                                        VIII. Závěrečná ujednání

1.Je-li ve smlouvě použito pojmu nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým nájemce na základě souhlasu pronajímatele vozidlo poskytl. Odpovědnost za případné škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu nájemce.

2.Pokud nebylo v tété smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.

3.Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou  smluvních stran.

4.Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V Praze , dne......................                    

 

   

pronajímatel                                                                                                           nájemce

 

 Copyright © pragaturpragatur@mail.ru 
BOXMAIL.BIZ - Конструктор сайтов
WOL.BZ - Бесплатный хостинг, создание сайтов
RIN.ru - Russian Information Network 3